skip to Main Content
06-29077576 renb@renb-administratie.nl
 1. R&B Administratie
  1. R&B Administratie is een eenmanszaak naar Nederlands recht, met als eigenaar en werkzame persoon
   Willie Rückert en verleent administratieve diensten voor zelfstandigen, stichtingen, het MKB en particulieren.
  2. Partijen sluiten een overeenkomst van opdracht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten uitgevoerd door R&B Administratie.
  3. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan R&B Administratie. R&B Administratie is hierbij de opdrachtnemer. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor en in opdracht van de opdrachtnemer werkzaam zijn.
  4. R&B Administratie is gerechtigd deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen.
 2. Geheel van afspraken:
  1. Afspraken over de kosten, het uurtarief en de werkzaamheden komen opdrachtgever en R&B Administratie schriftelijk overeen nadat eerst een offerte is uitgebracht. De overeenkomst is de getekende offerte.
  2. Indien R&B Administratie op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden door opdrachtgever worden vergoed volgens een vooraf overeengekomen uurtarief.
  3. R&B Administratie en opdrachtgever kunnen overeenkomen dat R&B Administratie de verschillende belastingaangiften verricht. R&B Administratie maakt opdrachtgever er nadrukkelijk op attent dat op grond van de wet opdrachtgever eindverantwoordelijk blijft voor de juistheid van deze aangifte.
  4. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige en volledige verstrekking van de juiste gegevens waarmee R&B Administratie in staat wordt gesteld de opdracht te kunnen uitvoeren. R&B Administratie is niet aansprakelijk voor de door haar gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
  5. R&B Administratie gaat vertrouwelijk om met informatie van of over opdrachtgever, tenzij het informatie betreft die al openbaar is of rechtens openbaar moet worden gemaakt.
  6. R&B Administratie maakt gebruik van het programma “imuis online”. Opdrachtgever kan via R&B Administratie een eigen licentie aanschaffen waardoor beide partijen toegang hebben tot de administratie.
 3. Facturering en betaling:
  1. Voorzover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en tenzij anders is overeengekomen, wordt zo snel mogelijk gedeclareerd na afronding van werkzaamheden.
  2. R&B Administratie is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen, indien daartoe, gelet op de aard van de opdracht, aanleiding bestaat. Een ontvangen voorschot wordt aan het einde van de opdracht verrekend.
  3. Betaling van declaraties dient volledig te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever, ongeacht hetgeen nog openstaat, van rechtswege in verzuim. Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,- exclusief BTW.
  4. Indien R&B Administratie invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim verkeert, komen alle kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever.
  5. R&B Administratie is bij niet-tijdige betaling van de opdrachtgever gerechtigd haar volgende werkzaamheden uit te stellen totdat betaling alsnog volledig is verricht. R&B Administratie kan haar verplichtingen opschorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan. R&B Administratie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.
 4. Aansprakelijkheid:
  1. R&B Administratie verricht haar werkzaamheden naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van R&B Administratie die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, dan is R&B Administratie aansprakelijk voor die schade tot het bedrag van maximaal driemaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid van R&B Administratie voor schade uit onrechtmatige daad of die voortvloeit uit, of verband houdt met, de uitvoering van de opdracht, is derhalve steeds beperkt. Bij het inschakelen van derden is R&B Administratie niet aansprakelijk voor fouten die door deze derden worden gemaakt. R&B Administratie sluit tevens aansprakelijkheid uit indien er schade ontstaat als gevolg van hacken of andere digitale criminaliteit.
  2. R&B Administratie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever, zoals het niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.
  3. De opdrachtgever vrijwaart R&B Administratie tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
 5. Beëindiging
  1. R&B Administratie is uw persoonlijke boekhouder. Een goede relatie is hierbij van groot belang. Indien de relatie tussen R&B Administratie en opdrachtgever om wat voor reden dan ook verstoord raakt, zijn beide partijen gerechtigd de relatie te beëindigen.
  2. Bij beëindiging van de opdracht ontvangt opdrachtgever hiervan een schriftelijke bevestiging en R&B Administratie verstrekt binnen circa een maand het overdrachtsdossier. R&B Administratie bewaart en archiveert een kopie van het overdrachtsdossier gedurende zeven jaar na datum van sluiting. R&B Administratie blijft eigenaar van het door haar jaarlijks opgestelde balansdossier. Bij eventuele controle van de Belastingdienst bij opdrachtgever zal R&B Administratie op schriftelijk verzoek inzage geven in de bij haar opgeslagen jaarstukken.
  3. R&B Administratie heeft verder geen taak of verantwoordelijkheid nadat het dossier gesloten is. De opdrachtgever dient zelf er op toe te zien dat de aangiftetermijnen niet verstrijken en dat zijn administratie tijdig wordt verricht.
 6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  1. Bij eventuele geschillen dient de opdrachtgever tijdig zijn klacht kenbaar te maken en R&B Administratie een redelijke termijn de gelegenheid te geven naar behoren na te komen. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Indien partijen er desondanks onderling niet uitkomen, verklaart R&B Administratie de Rechtbank Noord-Holland bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.
  2. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst en algemene voorwaarden.

R&B Administratie, november 2015

Back To Top